Mục đích

Dự án AirSENSE dành cho học sinh, sinh viên phát triển các kỹ năng STEM với tư duy bảo vệ môi trường.

Với mục tiêu phát triển giáo dục về tư duy và kỹ năng, Airsense hướng tới các hoạt động khoa học công dân và ứng dụng thực tế.

Hoạt động

Phát triển công cụ đo và cải thiện chất lượng không khí

Hỗ trợ học sinh – sinh viên và cộng đồng nghiên cứu ứng dụng IoT trong lĩnh vực môi trường

Hợp tác với các đối tác, đồng nghiệp thực hiện các dự án khoa học công dân và tổ chức cuộc thi trong lĩnh vực công nghệ và môi trường.

Phối hợp và tổ chức lớp học STEM dành cho học sinh và sinh viên.